Säännöt on hyväksytty perustavassa kokouksessa 1.12.2002

1 §

Yhdistyksen nimi on Vaajakosken Veneilijät ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä, toiminta-alueena Vaajakoski.

2 §

Yhdistys on perustettu joulukuun 1.päivänä 2002, ja sen tarkoituksena on herättää, edistää ja kehittää veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta toimeenpanemalla merimiestaitoa, veneiden, moottoreiden ja niiden varustusten tuntemista edistäviä kursseja jäsenilleen, tiedottamalla yms. tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia ja kilpailuja sekä näytöksiä, juhlia ja koulutustilaisuuksia.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan edistämään luonnossa liikkumista ja ympäristön hyvinvointia ja ohjaamaan nuorisoa veneilyharrastuksen pariin.

Varoja toimintaansa yhdistys hankkii kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksen tunnukset ovat kirjainyhdistelmä VaVe, yhdistyksen lippu, standaari, lakkikokardi, rintaneula ja puseromerkki. Virallisten tunnusten käytöstä päättää hallitus.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa kirjallisen hakemuksen perusteella jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka sitoutuu suorittamaan liittymis- ja jäsenmaksut.

Jäsenanomuksessa on mainittava nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset tiedot, jotka merkitään jäsenluetteloon.

6 §

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä tai kannattajajäseniä.

 • Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erityisen huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla, ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava annettujen äänten > määräenemmistö. Kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen vuotuista jäsenmaksua ja yhdistys maksaa hänen jäsenmaksunsa alan valtakunnalliselle liitolle.
 • Vakinaiseksi jäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa huomaavaisuutta tai tunnustusta ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä > määräenemmistöä. Vakinaiselta jäseneltä ei peritä yhdistyksen vuotuista jäsenmaksua ja yhdistys maksaa hänen jäsenmaksunsa alan valtakunnalliselle liitolle.
 • Vuosijäsen on jäseneksi hyväksytty henkilö, jonka on liittyessään maksettava yhdistyksen kokouksen määräämä liittymismaksu ja vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksu.
 • Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen taloudessa asuva hänen perheensä jäsen.
 • Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen taloudessa asuva alaikäinen perheen jäsen, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.
 • Perhejäsen voi halutessaan siirtyä vuosijäseneksi ilman uutta liittymismaksua. Hänen on tästä siirtymisestä tehtävä hallitukselle kirjallinen ilmoitus.
 • Juniorijäsen siirtyy ilman liittymismaksua valintansa mukaan joko perhe- tai vuosijäseneksi sen toimintavuoden jälkeen, jolloin hän täytti 18 vuotta. Juniorijäsenen on tehtävä siirtymisestään hallitukselle kirjallinen ilmoitus. Juniorijäsen ei voi kuulua yhdistyksen hallitukseen.
 • Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden hallitus vuosittain määrää.

Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen esityksestä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

7 §

Päästäkseen osalliseksi yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista jäseneduista ja äänioikeuden käytöstä on jäsenen maksettava jäsenmaksunsa toukokuun loppuun mennessä.

Jäsen on oikeutettu kantamaan yhdistyksen virallisia tunnuksia, joiden luovuttaminen yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle luvatta on kielletty.

Erityisen ansioituneelle henkilölle hallitus on oikeutettu antamaan yhdistyksen ansiomerkkejä ja hakemaan muita ansiomerkkejä.

8 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä tästä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erota voi myös ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan jo langenneet maksut.

Ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuosikokouksen asettamia jäsenmaksuja toukokuun loppuun mennessä, hallitus voi erottaa yhdistyksestä.

Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai kunniaa, hyviä tapoja, rikoslakia tai yhdistyksen toimihenkilön sääntöjenmukaisia määräyksiä vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä jos vähintään neljä hallituksen jäsentä erottamista kannattaa.

Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä todisteellisesti. Erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmä yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseen vähintään puolet kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

9 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja jota kutsutaan kommodoriksi, varakommodori, sihteeri ja varainhoitaja sekä 1-5 muuta jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

 • Kommodori ja varakommodori eroavat vuorovuosin.
 • Kaikki hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

10 §

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessa varakommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi päivää aikaisemmin.

11 §

Kommodori valvoo yhdistyksen toimintaa, kutsuu kokoon hallituksen ja toimii puheenjohtajana sen kokouksissa sekä hyväksyy maksettavat laskut. Kommodorin ollessa estynyt hänen tilalleen tulee varakommodori.

Sihteeri hoitaa kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus tarkistaa, pitää hallituksen valvonnan alaisena jäsenrekisteriä ja hoitaa arkistoa.

Varainhoitaja huolehtii yhdistyksen taloussuunnittelusta, talousarvion laadinnasta ja sen toteutumisen seurannasta, yhdistyksen kirjanpidosta, rahavarojen ja omaisuuden hoidosta sekä saatavien perinnästä ja velkojen maksamisesta.

Tarpeen tullen hallituksen ulkopuolisille toimihenkilöille voidaan valita varamiehet. Hallitus voi antaa lisäohjeita toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista sekä määrätä lisätoimihenkilöitä avukseen.

Yhdistyksen nimen merkitsevät kommodori, varakommodori, sihteeri ja varainhoitaja, kaksi aina yhdessä.

12 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on annettava viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille. Tarkastuksesta on toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään syksyllä kunkin vuoden marraskuussa ja kevätkokous viimeistään huhtikuussa. Hallitus määrää lähemmin ajan ja paikan.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. käsitellään hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
 4. toimitetaan kommodorin tai varakommodorin, sihteerin ja varainhoitajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten vaalit
 5. muiden toimihenkilöiden vaali hallituksen esityksestä;
 6. kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
 7. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16:n määräykset.

14 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunnot;
 4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 5. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16:n määräykset.

15 §

Yhdistys kokoontuu paitsi vuosi- ja kevätkokoukseen myös milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määriteltyä asiaa tai asioita käsittelemään. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus kirjallisesti kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella. Kutsu on lähetettävä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhdistyksen tekemät päätökset astuvat voimaan heti ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

16 §

Jäsenten yhdistyksen kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii valmistella asian kokouksessa käsiteltäväksi.

17 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kunniajäsenillä, vuosi- ja perhejäsenillä.

Kannattaja- ja juniorijäsenillä on ainoastaan puheoikeus. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

18 §

Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätöksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §

Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle Keski-Suomen maakunnan alueella toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle veneilyharrastusta tai vesillä liikkumisen turvallisuutta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.